Viestimies 3/2015: Päämajan Radiokeskus ym.

Alue kaikelle mahdolliselle keskustelulle, muista kuitenkin palstan säännöt ja hyvät tavat.
oh2jin
Viestit: 54
Liittynyt: 12.09.2015 10:39

Viestimies 3/2015: Päämajan Radiokeskus ym.

ViestiKirjoittaja oh2jin » 13.10.2015 15:31

Viestiupseeriyhdistys r.y:n äänenkannattaja "Viestimies" julkaisee uusimmassa numerossaan selostuksen Mikkelin Rantakylässä jatkosodan aikaan toimineesta Päämajan radiokeskuksesta. Artikkeli on luettavissa myös verkossa

http://viestiupseeriyhdistys.fi/viestim ... 3_2015.pdf

Artikkeli näyttäisi perustuvan vahvasti kirjoittajien (Susitaival ja Teittinen) aiemmin julkaistuun kirjaan "Päämajan salainen radiokeskus", jonka on kustantanut ja jota on ainakin vielä kesällä myynyt Kaakkois-Suomen Viestikilta r.y. (vieritä sivua alaspäin kirjan kohdalle!)

http://www.kaakkois-suomenviestikilta.fi/index_2.html

Itse kirja on hankkimisen arvoinen, sillä se kertoo melko tyhjentävästi jopa käytännön esimerkein valaistuna kuinka sodanaikainen sähkötysradioliikenne Päämajan radioverkossa tapahtui.

Lehdessä on myös hyvä kirjoitus sähkömagneettisesta häirinnästä (radiohäirintä) sekä lukijaltaan melko vahvat pohjatiedot vaativa kirjoitus ohjelmakoodin suorittamisesta matkaviestimissä.

Lueskelin muutenkin yllä mainittua Viestimies-lehteä, jonka uusin numero on tietomäärältään melkoinen järkäle! Osuipa vastaan kyseisen yhdistyksen jäsenhankintailmoitus sivun 16 oikeasta alalaidasta. Siinä tarjotaan viestialan ammattilaisille mahdollisuutta liittyä jäseneksi, jolloin käsittääkseni säästäisi viisi euroa vuodessa verrattuna lehden tilaamiseen. Lehti on ainakin toistaiseksi ollut myös radioamatööreille hyvinkin lukemisen arvoinen julkaisu. Yhdistys mainostaa ilmoituksessaan vielä erikseen ettei tarvitse olla viestiupseeri. Siitä vain rohkeimmat (ja erityisesti reserviläistaustaa omaavat) radioamatöörit kokeilemaan kepillä jäätä josko jäsenhakemus vireään seitsemänkymppiseen kyberajan maanpuolustusjärjestöön sattuisi lohkeamaan :D

oh2op
Viestit: 2239
Liittynyt: 28.03.2014 04:32

Viestiupseeriyhdistys Re: Viestimies 3/2015: Päämajan Radiokeskus ym.

ViestiKirjoittaja oh2op » 13.10.2015 16:46

Viestiupseeriyhditys kävi taannoin keskustelun siitä, mitkä ovat jäsenyysehdot. Ennen piti olla kahden yhdistyksen jäsenen suositus muiden, edelelen voimassa olevien, ehtojen lisäksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi tulla yhdistyksen hallituksen hyväksymä viesti- ja johtamisjärjestelmäalan tai sähköisen viestialan tehtävissä toimiva tai toiminut henkilö ja yhteisö.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Viestiupseeriyhdistys ry. Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja yhdistys toimii koko valtakunnan alueella.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maanpuolustustyötä ja kansalaisten maanpuolustustahtoa yhdistämällä viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivia ja toimineita henkilöitä. Yhdistys edesauttaa jäseniä tuntemaan toisensa, kehittää jäsenistönsä ammattitaitoa sekä vaalii viestialan perinteitä sekä ylläpitää ja kehittää aselajitaitojen tuntemusta ja tietämystä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
• harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
• järjestämällä opinto- ja tutustumismatkoja
• ylläpitämällä viestialan perinteitä ja sotilasperinnetoimintaa, perinteen keräämistä ja tallentamista sekä museotoimintaa
• järjestämällä neuvontaa ja opastusta, liikuntaharjoituksia, luentoja ja esitelmiä.
• olemalla yhteistyössä vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisella luvalla sekä toimeenpanna huvitilaisuuksia.

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajia.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat hyväksyy yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi tulla yhdistyksen hallituksen hyväksymä viesti- ja johtamisjärjestelmäalan tai sähköisen viestialan tehtävissä toimiva tai toiminut henkilö ja yhteisö.

Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella myötävaikuttaneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumiseen. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana pitkän ajan. Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen, joka on kahden vuoden aikana jättänyt jäsenmaksun maksamatta, on erotettu yhdistyksestä hallituksen tehtyä siitä päätöksen.

Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta, jos hän on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Jäsen on tällöin oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi esittämällä tästä kirjallisen vaatimuksen yhdistyksen hallitukselle yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta.

4 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja muut kokoukset.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenten tietoon saatetulla ilmoituksella yhdistyksen verkkosivuilla, yhdistyksen lehdessä, sähköpostilla tai kirjeellä.

Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kevätkokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2) valitaan kokouksen sihteeri
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) päätetään kokouksen työjärjestys
6) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
7) käsitellään toiminnantarkastajan kertomus
8) päätetään tasekirjan (toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen) vahvistamisesta
9) päätetään hallituksen vastuuvapaudesta
10) käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Syyskokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2) valitaan kokouksen sihteeri
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) päätetään kokouksen työjärjestys
6) hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma
7) määrätään jäsenmaksujen suuruus
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja
9) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet
10) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11) käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

Yhdistyksen muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänestäminen nimetylle henkilölle annetulla valtakirjalla on sallittua. Valtakirjat on esitettävä tarkastettavaksi ennen kokouksen alkua.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä yhdeksään muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Seuraavaksi toimintakaudeksi ei voida valita kahta yhtäjaksoisesti hallituksessa kauimmin ollutta. Mikäli näitä on useampia, ratkaistaan eroamisjärjestys arvalla.

Hallitus valitsee tarvittavat toimihenkilöt ja toimielimet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

8 § TILIT JA TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Palaa sivulle “CQCQCQ”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa